GynOps mål är att förbättra vården

Den information som samlas i GynOp används för kvalitetssäkring, kvalitetsförbättring och forskning. Genom att på ett systematiskt sätt beskriva, mäta resultat av, rapportera, säkra och utveckla insatta åtgärder kan vårdens kvalitet säkras och göras mer jämlik.

Stora förändringar har skett inom kvinnosjukvården under de senaste åren. Några av dessa förändringarna är:

 • nya operationsmetoder
 • kortare vårdtider
 • ökad andel dagvårdskirurgi, att patienten går hem samma dag som operationen utförts
 • ökad andel minimalinvasiv kirurgi
 • omfattningen och betydelsen av att använda implantat (nät och slyngor) vid operation av framfall och inkontinens
 • tumörkirurgin utvecklas mot allt mer radikal kirurgi.

Ett angeläget område att studera och följa i dagsläget är sutur av bristning vid förlossning och bäckenbottenplastik efter förlossningsskada.

Kort beskrivning av registret

En utförligare beskrivning av GynOps organisation och uppbyggnad finns i ”styrdokumentet” som du hittar till höger om denna text.

GynOp består av sju självständiga och samarbetande delregister.

 • Huvudman: Västerbottens läns landsting
 • Registercentrumtillhörighet: Registercentrum Norr (RCN)
 • Startår: 1997
 • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10, FIGO, Clavien-Dindo
 • Certifieringsnivå: Nivå 1
 • GynOp är CE-märkt för att användas i sjukvården

Registerverksamheten har granskats och godkänts av Datainspektionen och forskningsetisk kommitté/etikprövningsnämnd.

Innehåll

All större gynekologisk kirurgi ingår: hysterektomier och andra större operationer av livmodern, t ex borttagande av myom, operation av äggstockar och äggledare, gynekologisk tumörkirurgi, hysteroskopier och endometrieablationer, framfalls- och inkontinenskirurgi samt sutur av bristning i samband med förlossning. Både slutenvårds- och dagvårdsoperationer ingår.

GynOp innehåller uppgifter som samlas både före, under och efter den kirurgiska behand­lingen. Inför operationen svarar patienten på en enkät som innehåller frågor om de gyneko­logiska besvär som ska åtgärdas men även grundläggande hälsouppgifter.

Läkaren registrerar undersökning inför operationen, uppgifter om själva ingreppet – vad och hur man opererat samt ev. komplikationer som uppstått under själva operationen. Uppgifter registreras även om det direkt förloppet innan patienten går hem efter ingreppet.

Patienten svarar på en enkät 8 veckor resp. 1 år efter operationen. Läkare eller annan vårdpersonal gör en bedömning av patientens enkätsvar.

Omfattning och volym

60 kliniker rapporterar via GynOp.

Den 31 december 2019 innehöll GynOp drygt 340 000 vårdtillfällen. Under år 2019 tillkom cirka 32 000 nya vårdtillfällen. Av dessa var:

 • cirka 6 100 framfallsoperationer
 • cirka 3 800 inkontinensopera­tioner
 • cirka 5 400 operationer på äggstockar/äggledare på benign indikation
 • cirka 2 200 livmoderoperationer/hysterektomier på benign indikation
 • dessutom cirka 2 900 operationer med kombinerad operation av livmoder och äggledare/äggstockar
 • cirka 1700 gynekologiska tumöringrepp
 • cirka 6 000 hysteroskopier
 • cirka 5 500 perinealruptur grad 2-4

Styrdokument GynOp
(2019-07-02)