Årsredovisning avseende hysterektomi utförd på benign indikation år 2012

 

 

Återrapport från Gynop-registret

 

Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret 

avseende patienter som blivit opererade under år 2012 och fått livmodern avlägsnad p.g.a. godartade besvär/sjukdomar

 

Jan-Henrik Stjerndahl, docent, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 

Mats Löfgren, docent, universitetslektor, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 

Birgitta Renström, registerkoordinator, Gynop-registret, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

 

 

REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG

RAPPORTEN DISTRIBUERAD MAJ 2013

 

 

 

 

Innehållsförteckning

 

Inledning................................................................................................................................................... 2

Datakvalitet............................................................................................................................................... 2

Operationsindikationer vid hysterektomi................................................................................................. 3

Antibiotikaprofylax................................................................................................................................... 4

Operationsmetoder vid hysterektomi........................................................................................................ 5

Operationstider vid hysterektomi............................................................................................................. 8

Blödningsmängd vid hysterektomi........................................................................................................... 8

Tid till PAD-svar...................................................................................................................................... 9

Infektion postoperativt............................................................................................................................ 10

Komplikationsbedömning....................................................................................................................... 11

Oväntade besvär efter hysterektomi....................................................................................................... 13

Vårdtid efter hysterektomi...................................................................................................................... 15

Sjukskrivning efter hysterektomi............................................................................................................ 17

Tid till normal ADL efter hysterektomi.................................................................................................. 19

Patienternas slutbedömning av resultatet efter hysterektomi................................................................. 19

Sammanfattande konklusion................................................................................................................... 20

Ordlista................................................................................................................................................... 21

 

 

Inledning

Årets rapport innehåller data från 60 kliniker registrerade under 2012 avseende hysterektomier. I förra årets rapport ingick inte data från GKR (Gyn-KvalitetsRegistret), dvs. det regionala register som omfattar 12 kliniker från Stockholmområdet samt Visby och Karlstad. Arbetet med att göra GKR´s och Gynopregistrets databaser kompatibla med varandra är nu klart och data från GKR har kunnat importeras. Justeringar har fått göras så att data blir jämförbara. I GKR´s databas saknas en del variabler som presenteras i denna rapport, varför diagram avseende dessa variabler saknar data från GKR-anslutna kliniker. I de flesta diagram finns även förra årets (2011) data med, i en del även data från 2010. Således finns möjlighet att både jämföra den egna klinikens resultat i förhållande till andra kliniker och över tidsperiod. Båda aspekterna är naturligtvis viktig information i allt kvalitetsarbete. När det gäller data angående PAD, 8-veckors- och 1-årsenkäter som registrerats under år 2012 avses med dessa operationer som delvis blivit utförda tidigare än 2012 pga. den fördröjning som med nödvändighet sker innan man erhåller dessa data. Årets beräkningar baseras på en helt ny databasstruktur p.g.a. införandet av den nätbaserade versionen. Detta kan innebära en del strukturella fel i databearbetningen, som vi inte upptäckt. Relationerna mellan klinikerna bör inte påverkas men eventuellt absoluta tal. Man skall läsa rapporterna med kritiska ögon utifrån den lokala kunskapen hur det borde se ut, samt rapportera funna fel så det kan korrigeras.

Datakvalitet

Det har tidigare påpekats, men förtjänar att upprepas, att data aldrig blir bättre än dess kvalitet.

Datakvaliteten är beroende av att de enkäter och formulär som samlar data till registret blir komplett ifyllda och registrerade. Som ett mått på datakvaliteten visas i nedanstående figur i vilken grad de enkäter som patienterna skall fylla i innan inskrivningen angående sin hälsa och sina besvär blir registrerade och data komplett införda. Data från GKR-klinikerna saknas avseende denna variabel. Man kan konstatera att för samtliga kliniker sammantaget (stapeln Totalt) blir 90 % av de preoperativa enkäterna komplett ifyllda och registrerade. Spridningen mellan klinikerna är relativt stor och varierar från 70 till 100 %. 

Andel  ifyllda preoperativa enkäter per klinik under år 2011 respektive år 2012

Figur 1. Andel ifyllda hälsodeklaration. Rangordnat efter andel registrerade enkäter år 2012. Kliniker med färre än 10 möjliga enkäter att registrera har exkluderats.

 

Ett annat mått på datakvalitet är i hur stor utsträckning de formulär som skall fyllas i av läkare blir ifyllda. I nedanstående figur visas andelen per klinik där formulären avseende anamnes, operation och epikris samtliga blivit ifyllda och registrerade. Här kan man glädjande nog konstatera en mycket hög ifyllnadsfrekvens av obligata parametrar, i medeltal för samtliga kliniker över 95 % och med en låg spridning mellan klinikerna. Med endast några få undantag når samtliga kliniker över 80 % där samtliga läkarformulär är ifyllda avseende inskrivning, operation och utskrivning. 

Andel per klinik med samtliga formulär  anamnes, operation och epikris ifyllda

Figur 2. Andel ifyllda läkarformulär. Klinikerna har rangordnats efter hur stor andel de har samtliga formulär ifyllda. Kliniker med färre än 10 registrerade formulär har utelämnats.

I medeltal för samtliga kliniker finner man att 93,1 % av patienterna har fått läkarformulär för såväl anamnes, operation och utskrivning registrerade. För samtliga patienter finns anamnesformulär inregistrerat. Det som oftast saknas är utskrivningsformuläret, vilket saknas hos 4 % av patienterna. Endast ett fåtal kliniker ligger under 80 % i andelen patienter där inte alla formulär är registrerade. 

Sammanfattningsvis får datakvaliteten bedömas vara god mätt utifrån andel registrerade och komplett registrerade obligata parametrar i enkäter och formulär. 

Operationsindikationer vid hysterektomi

Det råder stor variation mellan klinikerna i hur stor andel av de livmoderavlägsnande operationerna som har utförts pga. godartade besvär/sjukdomar. Detta förhållande kan ha flera förklaringar. Vid vissa kliniker utförs inte canceroperationer eller så har man valt att inte registrera dessa. Andelen benigna operationer plus ”missing values” blir därmed 100 %. Det är svårt att på annat sätt förklara de stora skillnader som råder mellan klinikerna när det gäller andelen benigna indikationer för ingreppet.

Då en operation som utförs p.g.a. elakartad sjukdom inte kan jämföras med en operation som utförs p.g.a. subjektiva godartade besvär har i efterföljande presentationer hänsyn tagits till detta och endast operationer som har utförts på benign indikation har tagits med. 

I nedanstående figur avseende vad som varit indikationen för operationen visas andelen patienter som inkluderats pga. benign förändring för år 2011 respektive för år 2012. Trenden är densamma för båda åren vad gäller indikationspanoramat. Klinikerna har rangordnats efter frekvensen hysterektomier utförda på benign indikation under år 2012 för att få en bättre överskådlighet. 

Andel operationer per klinik som utförts på benign indikation

Figur 3. Hysterektomier på benign indikation, sjukhusfördelat. Kliniker med färre än 10 registrerade operationer har exkluderats. Data angående indikation för ingreppet registreras inte i GKR varför även dessa kliniker exkluderats.

Antibiotikaprofylax

Den enskilt vanligaste komplikationen efter en hysterektomi är infektion. Till de mest vanliga hör urinvägsinfektion, infektion i operationsärret eller i buken ovanför slidtoppen. Eftersom de är så vanligt förekommande är det naturligtvis av största vikt att vidta åtgärder som minskar dessa komplikationer. Tidigare rapporter har tydligt visat på den positiva effekten av profylaktisk antibiotikabehandling när det gäller att minska infektionsfrekvensen. Sedan dessa rapporter publicerats kan man glädjande konstatera att den förebyggande antibiotikabehandlingen vid hysterektomi används allmänt och endast 6 kliniker ligger under 90 %  i andel av sina operationer under år 2012. Majoriteten av de kliniker som har lägst andel given antibiotikaprofylax ingår inte i Gynop-registret och har således inte haft samma tillgång till tidigare presenterade data avseende sambandet mellan postoperativ infektion och antibiotikaprofylax, vilket kan vara en förklaring till den låga andelen given antibiotikaprofylax hos dessa kliniker. Från dessa kliniker saknas data ang given profylax under 2011. För detaljer se nedanstående figur (fig. 4) visande frekvensen given antibiotikaprofylax hos respektive klinik vid hysterektomi utförd på benign indikation under år 2011 respektive år 2012. 

Andel operationer per klinik som utförts på benign indikation

Figur 4. Andel hysterektomi där antibiotikaprofylax givits, Klinikerna är rangordnade efter frekvens given antibiotikaprofylax under år 2012. Kliniker med färre än 10 registrerade operationer har inte tagits med.

 

Operationsmetoder vid hysterektomi

Hysterektomi utförs med tre olika operationsmetoder: abdominellt, vaginalt eller laparoskopiskt. Den abdominella metoden, dvs. livmodern avlägsnas via öppen kirurgi genom ett större incision genom bukväggen, är den traditionella metoden som varit den dominerande under hela 1900-talet och är fortfarande den vanligaste operationsmetoden i Sverige vid hysterektomi. Sedan 20 år har dock den vaginala metoden där livmodern avlägsnas via operation från slidan, blivit allt vanligare. Metoden innebär fördelar framför den abdominella genom att operationsärr genom bukväggen helt kan undvikas och därmed risken för ärrbråck och sårinfektion. Den vaginala metoden innebär dock begränsningar i åtkomlighet och möjlighet att undersöka patologi i lilla bäckenet. 

Laparoskopisk metod har den vaginala metodens fördelar med sin minimalinvasiva teknik samtidigt som den vaginala teknikens nackdelar med begränsad åtkomlighet och möjlighet att undersöka och åtgärda patologi i lilla bäckenet saknas. Flera studier har dokumenterat att den innebär kortare konvalescens, kortare tid till fullgod ADL-funktion och färre komplikationer typ sårinfektion och ärrbråck jämfört med den abdominella metoden. Nackdelen är att den är svårare att utföra. Metoden har sedan sitt införande i Sverige för 20 år sedan haft ett långsamt etablerande och används fortfarande endast vid 5-10 % av alla hysterektomier i Sverige, dock med stor variation mellan klinikerna. 

Robotkirurgi är en variant av laparoskopisk kirurgi som underlättar utförandet för kirurgen i och med tredimensionellt seende av operationsfältet i en operationskonsol och där utförandet mer liknar den öppna kirurgins. Nackdelen är den stora ekonomiska investeringskostnaden och kostnader för kirurgiska instrument. Man kan förvänta sig att robotkirurgin vid hysterektomi successivt kommer att användas allt mer i landet. Vissa kliniker använder redan idag denna teknik i stor utsträckning vid hysterektomi, även vid godartade tillstånd.

Om enbart hysterektomier som utförs pga. godartade besvär tas med ser man fortfarande, liksom i föregående års rapporter, en stor skillnad i hur klinikerna använder sig av de olika operationsmetoderna. Skillnaden i andelen hysterektomier som utfördes med öppen kirurgi under år 2012 varierar mellan klinikerna från 14 % till 100 % med ett riksgenomsnitt på 63 %!! Frekvenserna är baserade på drygt 4 000 registrerade hysterektomier som utförts på benign indikation under år 2012, kliniker med färre än 15 registrerade hysterektomier undantagna. Dessa stora skillnader kan inte förklaras bero på case mix utan torde har sin orsak i lokala traditioner. Endast åtta kliniker har mindre än hälften av sina hysterektomier utförda med öppen kirurgisk metod. Här finns uppenbarligen en stor förbättringspotential hos flera kliniker som använder den öppna kirurgin i stor utsträckning, trots att för patienten mer skonsamma väldokumenterade metoder finns tillgängliga. I nedanstående figur visas andelen hysterektomier som utfördes med öppen kirurgi där indikationen var godartade besvär. Såväl andelen utförda under år 2010, 2011 och 2012 visas för jämförelsens skull. 

 

Figur 5. Andel abdominell kirurgi vid hysterektomi på benign indikation, sjukhusfördelat för åren 2010, 2011 och 2012. Siffran efter respektive ortsnamn visar totalantalet hysterektomier utförda under år 2012. Klinikerna har rangordnats efter frekvensen öppen kirurgi under år 2012.

Fördelningen mellan operationsmetoderna såsom de tillämpades under år 2012 visas i nedanstående figur (fig. 6). Den abdominella operationsmetoden är den dominerande även om dess användning har sjunkit med 4 % jämfört med år 2011, medan de vaginala och laparoskopiska operationsmetoderna har ökat med några procent vardera. Under år 2011 utfördes 67 % av alla hysterektomier med öppen kirurgi, 24 % vaginalt och 9 % laparoskopiskt, varav nästan hälften av de senare med robot. Under år 2012 utfördes 63 % med öppen kirurgi, 26 % vaginalt och 11 % laparoskopiskt. Frekvenserna är dock ej direkt jämförbara med förra årets då i år även klinikerna från GKR finns representerade.

 

 

Figur 6. Fördelning mellan operationsmetoder, klinikindelat. Rangordning har skett utifrån andel abdominell öppen bukkirurgi utförd per klinik. Kliniker med registrerade data från färre än 15 operationer under år 2012 har inte tagits med

Operationstider vid hysterektomi

Den tid som åtgår för att utföra operationen är som kvalitetsparameter diskutabel. Naturligtvis kan den som en ekonomisk parameter vara värdefull, men det är inte nödvändigtvis så att en snabbt utförd operation innebär en operation utförd med hög säkerhet med mindre risk för komplikationer. Ur ekonomiskt perspektiv har den ändå tagits med i denna rapport som en av sjukhusekonomer och av vårdgivare önskad parameter. Operationstiden har för åskådlighetens skull delats in i fyra klasser från under 1 timme till över 2 timmar indelat i 30-minutersintervall. Andelen operationer med operationstid understigande 1 timme varierar från 0 till 93 %, vilket är en markant ökning jämfört med klinikerna redovisade år 2011. I nedanstående figur (fig. 7) har klinikerna rangordnats efter andel operationer med operationstid överstigande 2 timmar. Kliniker med data registrerat från färre än 10 st. operationer har inte tagits med.

 

Figur 7. Operationstid klassindelat, redovisat per sjukhus. Kliniker med data registrerat från färre än 10 st. operationer har inte tagits med.

Blödningsmängd vid hysterektomi 

Hur mycket det blöder under operationen är indirekt ett mått på operatörens noggrannhet i att uppnå optimal hemostas men kan också spegla operationens svårighetsgrad. Genom att selektera bort alla hysterektomier som utförs pga. malignitet eller malignitetsmisstanke blir operationernas svårighetsgrad mer likvärdig mellan klinikerna och den uppskattade blödningsmängden per operation kan användas som ett kvalitetsmått. Det faktum att blödningsmängden uppskattas kan dock leda till skillnader mellan klinikerna orsakade av olika rutiner i hur blödningsmängden uppskattas. 

Blödningsmängden vid operationen har indelats i tre klasser; under 0,5 liter, 0,5-1 liter och över 1 liter blödning. Andelen patienter som blöder mindre än 0,5 liter vid hysterektomi som utförs vid godartade tillstånd varierar mellan klinikerna från 64 % till 100 %. Den stora skillnaden är inte slumpmässig.

 

Figur 8. Blödning under operation, klassindelat. Klinikerna rangordnats efter andelen av operationerna där blodförlusten varit mindre än 500 ml. Kliniker med färre än 10 registrerade operationer har inte tagits med.

 

Tid till PAD-svar 

Tiden från operationen tills patienten får svar på PAD är en viktig kvalitetsindikator på hur logistiken fungerar på den egna kliniken och hur väl fungerande servicen är från andra enheter, i det här fallet patologen. Det kan synas orättvist att rangordning skall ske utifrån en indikator som inte fullt ut kan påverkas av den egna kliniken. Icke desto mindre är det viktigt att synliggöra logistiska problem inom den egna sjukvårdorganisationen. Generellt ska det vara kortast möjliga tid tills patienten får besked avseende PAD. För patienten är väntetiden mellan operation till att få veta svaret från PAD en tid som i olika grad präglas av oro och osäkerhet, beroende på hur säker diagnosen var vid operationen.

I nedanstående diagram finns även med uppgift från år 2011 för att kunna göra jämförelse per klinik avseende år 2012. 

Jämfört med 2011 har det skett en markant försämring i hur snabbt PAD-svar registreras och därmed en allt längre tid för patienten innan hon får svar. En felkälla i registreringen kan vara att den som registrerar uppger datumet då uppgiften införs i registret och inte datumet när svaret omhändertogs på kliniken, vilket kan vara före svaret registrerades. Under 2011 låg endast 4 kliniker under 90% registrerade PAD inom 8 veckor efter operationen medan under 2012 majoriteten av klinikerna ligger under 90% registerade PAD.

Förklaringen till detta kan bland annat vara den allt större bristen på gynpatologer som råder i landet. 

 

Figur 9. Andel PAD-svar per klinik som blivit registrerat 8 veckor efter operation. Kliniker med färre än 10

registrerade PAD har exkluderats. Rangordning har skett efter andel registrerade PAD inom 8 veckor efter operationen.

Infektion postoperativt

Liksom i förra årets rapport har postoperativ infektion registrerats om patienten har fått antibiotikabehandling. Antibiotika förskrivs av läkare och indikerar således att en läkare har bedömt att patienten har haft en infektion eller så stark misstanke om sådan att antibiotika ordinerats. Detta behöver således inte nödvändigtvis alltid innebära en säkerställd infektion. För kliniker med hög frekvens registrerad infektion kan detta vara ett uttryck för en överförskrivning av antibiotika, vilket också är ett kvalitetsproblem. Ökande problem med infektionsbehandling p.g.a. tilltagande antibiotikaresistens visar på nödvändigheten av att antibiotika inte skall förskrivas om inte infektion är säkerställd. 

Andelen av operationer där patienten har rapporterat ett infektionsfritt efterförlopp utifrån att ingen antibiotikabehandling har ordinerats varierar under år 2012 per klinik från 78 till 100 %, vilket är en likartad spridning jämfört med föregående år. Samtliga kliniker förutom 3 redovisar under år 2012 ett infektionsfritt efterförlopp på över 80 % av sina operationer. Riksgenomsnittet ligger på 90 %. Huruvida variationen mellan klinikerna enbart speglar en de facto skillnad avseende infektionsfrekvensen eller är ett uttryck för skillnader i antibiotikaförskrivningspolicy går inte att avgöra. 

I nedanstående figur (fig.10) visas per klinik frekvensen av operationer med ett infektionsfritt efterförlopp inom 8 veckor efter operationen.

 

Figur 10. Andel operation utan postoperativ infektion. Klinikerna är rangordnade efter andelen operationer med infektionsfritt efterförlopp under åt 2012. Även andelarna för år 2010 och 2011 visas för möjlighet till jämförelse. Kliniker med registrerade data från färre än 10 operationer har utelämnats.

Komplikationsbedömning

En av de viktigare kvalitetsparametrarna är i vilken omfattning och i vilken grad patienterna har drabbats av någon komplikation under och efter operationen. I nedanstående figurer visas dels i vilken utsträckning patienterna har varit utan komplikationer under operationen och under de första 8 veckorna efter operationen och dels allvarlighetsgraden hos dessa. För jämförelses skull har även frekvensen komplikationsfritt förlopp per klinik tagits med för år 2011 och 2010. Observera att registreringen av komplikationer som sker inom 8 veckor efter operationen bygger på vad patienterna svarat i den enkät som alla patienter får och som avser såväl vad som skett under operationen, vårdtiden och efter utskrivningen. Härmed minimeras risken för att komplikationer ”glöms bort”. Dessa komplikationer har sedan läkarbedömts. Även de av läkarna registrerade komplikationerna som inte blivit registrerade av patienterna är medräknande i nedanstående figurer.

Frekvensen komplikationsfritt förlopp för hysterektomier utförda under 2012 varierar från 56 % till 97 % beroende på klinik. 

 

Figur 11. Hysterektomi med komplikationsfritt förlopp. Klinikerna är rangordnade efter frekvensen komplikationsfritt förlopp efter operationer utförda under år 2012. Kliniker med registrerade data från färre än 10 operationer har utelämnats.

I nedanstående figur (fig. 11) visas per klinik allvarlighetsgraden hos komplikationer och andelen komplikationsfritt förlopp avseende operationer utförda under år 2012. Figuren visar summan av de komplikationer som registrerats av läkarna vid utskrivningen och av patienterna 8 veckor efter operationen. Dubbelregistreringar har identifierats, dvs. komplikation registrerad av både läkare och patient presenteras endast som en komplikation och allvarlighetsgraden har bedömts av läkare. Komplikationer som bedömts som allvarliga är sällsynta, i genomsnitt enbart 3,8 %, där alla kliniker ligger under 10 %. Hos den klinik som har den högsta frekvensen är antalet registrerade operationer så lågt att slumpen spelar stor roll. Andelen lindriga komplikationer är i genomsnitt 16,5 % med en stor spridning mellan klinikerna från 0 till 38 %. Den stora spridningen kan nog till dels förklaras av lokala skillnader i vad läkare bedömer vara en lindrig komplikation. 

 

Figur 12. Andel komplikationsfria operationer resp. ev. svårighetsgrad för inträffad komplikation. Klinikerna har rangordnats efter frekvensen komplikationsfritt förlopp. Kliniker med färre än 10 st. registrerade operationer har inte tagits med.

Oväntade besvär efter hysterektomi

I den postoperativa enkäten som patienten får 8 veckor efter operationen uppger hon om oförväntade besvär har inträffat. Här används inte terminologin ”komplikation” eftersom det har bestämts inom registret att det uttrycket skall innebära en medicinsk bedömning och därför reserveras för läkarbedömningar. Patienter som inte rapporterat några som helst oförväntade besvär postoperativt varierar från 46 till 88 %, vilket är ungefär samma spridning mellan klinikerna som i föregående årsrapport. För att bedöma hur allvarliga dessa besvär varit för patienten presenteras i figuren vilka som föranlett något sjukvårdsbesök eller inte. Frekvensen besvär som föranlett oplanerat sjukvårdsbesök varierar stort mellan klinikerna, från 4 till 41 %. Skillnaden mellan sjukhusen när det gäller patienternas postoperativa besvär kan förklaras av vilka förväntningar och vilken information patienterna har fått före och efter operationen.

I nedanstående figur visas andelen av alla operationer där livmodern avlägsnats p.g.a. godartade besvär och som inte gett upphov till några oförväntade besvär enligt patienternas uppfattning. Andelen operationer som inte lett till besvär visas per klinik även för åren 2010 och 2011 för att ge möjlighet att kunna se om förbättring eller försämring har skett. 

 

Figur 13. Andel hysterektomier utan patientrapporterade oförväntade besvär. Klinikerna har i fallande skala rangordnats efter frekvensen för år 2012. Kliniker med färre än 20 registrerade operationer har inte tagits med.

I nedanstående figur (fig. 14) visas hur de olika graderna av besvär fördelade sig per klinik för operationer utförda under år 2012. Klinikerna har liksom i figuren ovan (fig. 13) rangordnats efter frekvensen ”inga oförväntade besvär”. Gruppen som uppgett oförväntade besvär men inte behövt söka för det är en mellangrupp. 

 

Figur 14. Fördelning patientrapporterade besvär. Klinikerna har rangordnats efter frekvensen ”inga oförväntade besvär”.

Vårdtid efter hysterektomi

Vårdtiden efter att livmodern opererats bort pga. godartade besvär varierar kraftigt mellan klinikerna i landet. Från att endast 2 % av patienterna är utskrivna senast dagen efter operationen till att över 80 % av patienterna är utskrivna inom denna tid!! Detta kan delvis förklaras av ett flertal faktorer som geografiska avstånd, selektion av patienter, vilken operationsmetod man använt, typ av narkos och smärtlindring, men den största orsaken torde vara skillnader i lokala traditioner. Här finns sannolikt en stor potential hos en del kliniker att korta sina vårdtider och göra ekonomiska besparingar.

I nedanstående figur (fig. 15) visas vårdtidernas längd per klinik. 

Vårdtid efter hysterektomi klassindelat

 

Figur 15. Vårdtid efter operation klassindelat. Klinikerna har rangordnats efter andelen patienter som skrivits ut från sjukhuset senast dagen efter operationen. Kliniker med registrerade data från färre än 15 st. operationer har utelämnats.

Vårdtidens längd korrelerar inte i någon större grad till patientens bedömning av huruvida denna var adekvat eller inte. Vårdbehovet och därmed vårdtiden längd varierar själklart beroende på hur komplicerad och omfattande operationen varit, om en minimalinvasiv operationsmetod har kunnat användas och hur effektiv den postoperativa smärtlindringen och omhändertagandet har varit. Även vilken information som har getts före operationen angående besvär man kan förvänta, vad som är ett normalt efterförlopp och vad som är komplikationer torde ha betydelse för patientens behov av att få stanna kvar på sjukhus. Erbjudande om god smärtlindring efter utskrivningen och möjlighet att när som helst kunna få kontakt och råd spelar sannolikt stor roll i att minska vårdbehovet. I nedanstående figur (fig. 16) visas patienternas uppfattning angående vårdtidens längd efter genomgången operation. 

 

Figur 16. Patientens uppfattning om vårdtidens längd. Kliniker med registrerade data från färre än 10 stycken operationer har utelämnats. Uppgiften inhämtas inte i GKR.

Sjukskrivning efter hysterektomi

När det gäller den planerade sjukskrivningstiden efter hysterektomi varierar den från i genomsnitt 19 till 36 dagar mellan klinikerna, vilket är en något större spridning jämfört med föregående års rapport då dock färre kliniker var representerade. Det kan tyckas märkligt att samma typ av ingrepp leder till så stora skillnader i sjukskrivningstid men en del av förklaringen är nog att andelen öppen bukkirurgi vid dessa ingrepp varierar kraftigt mellan klinikerna. En annan förklaring är skillnader i lokala traditioner när det gäller sjukskrivning efter hysterektomi oavsett operationsmetod. 

Liksom vad som gäller för vårdtidens längd korrelerar inte den givna sjukskrivningstiden i någon större grad till patientens bedömning av huruvida denna var adekvat eller inte.

I nedanstående figurer (fig. 17 och fig. 18) visas den från operationsdatum givna sjukskrivningstiden i genomsnitt per klinik för operationer utförda år 2010, 2011 och 2012 samt patienternas uppfattning om sjukskrivningstiden var lagom lång eller inte avseende operationer utförda under 2012. 

 

Figur 17. Planerad sjukskrivning Rangordning har skett efter antal dagar given sjukskrivningstid Kliniker med data registrerade från färre än 15 operationer har inte tagits med. Uppgifterna saknas i GKR.

 

Figur 18. Patientens bedömning av sjukskrivningstiden längd. Rangordning har skett efter andelen av operationer där patienterna tyckte sjukskrivningstiden var lagom lång. Kliniker med data registrerade från färre än 15 operationer har inte tagits med. Uppgifterna saknas i GKR.

Tid till normal ADL efter hysterektomi

Tiden det tar för patienten att återhämta sig efter en operation kan mätas i hur lång tid det tar innan hon klarar av dagliga rutiner som att sköta egen hygien, handla, laga mat etc. i samma utsträckning som före operationen. Dessa funktioner brukar benämnas ADL. Uppgiften inhämtas i patientenkäten.  Det finns en klar skillnad mellan klinikerna avseende tiden till normal ADL. Det man kan se är att det finns en negativ korrelation mellan kort ADL-tid och hur stor andel av operationerna som utförs med öppen kirurgi. Uppgiften saknas i GKR.

I nedanstående figur (fig. 19) visas hur lång tid det tog, räknat från operationstillfället, tills patienterna klarade normal ADL. 

 

Figur 19. Antal dagar till normal ADL klassindelat. Klinikerna har rangordnats efter hur stor andel av patienterna som behövde högst 3 dagar till normal ADL. Kliniker med registrerade data från färre än 10 operationer har inte tagits med. Uppgiften saknas i GKR.

Patienternas slutbedömning av resultatet efter hysterektomi

Ett år efter operationen får patienten en enkät med frågor där hon kan värdera hur nöjd hon är med operationsresultatet. Glädjande nog är minst 80 % av patienterna nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet hos samtliga kliniker. Presenterade data avser operationer utförda under år 2011. Ser man enbart till andelen mycket nöjda patienter har resultaten förbättrats jämfört med föregående år men spridningen mellan klinikerna är fortfarande stor och varierar från 50 till 88 %. Uppgiften saknas i GKR. 

 

 

Figur 20. Patientens bedömning av operationsresultatet 1 år efter operation, operation utförd 2011. Klinikerna har rangordnats efter andelen patienter som är mycket nöjda. Kliniker med registrerade data från färre än 10 patienter under år 2011 har utelämnats. Uppgiften saknas i GKR.

Sammanfattande konklusion

Man kan liksom i föregående årsrapporter konstatera att det fortfarande råder stor olikhet med vilken operationsmetod livmodern opereras bort på vid de olika klinikerna i Sverige. De flesta hysterektomierna utförs via öppen bukkirurgi även om enbart de medräknas som avlägsnas p.g.a. godartade besvär. Detta trots att Cochrane-rapport visat att då livmodern bedöms väga under 300 gr borde operationen kunna utföras med minimalinvasiv kirurgi vaginalt eller laparoskopiskt. Skulle man följa den rekommendationen skulle i praktiken alla kliniker operera minst hälften av sina benigna hysterektomier med minimalinvasiv teknik. Vill man minska operationstraumat finns här stora vinster att göra som direkt kommer patienterna till godo.

Likaså ser man som tidigare tämligen stora skillnader i vårdtider och sjukskrivningstider, vilket hänger samman med valet av operationsmetod. Dessa faktorer är snarast resursfrågor men speglar även de vilka effekter kirurgin får för patienten.

Glädjande är den låga andelen komplikationer, framför allt allvarliga komplikationer och infektioner, samt den höga andelen patienter som är nöjda med operationsresultatet 1 år efter operationen. Kombinationen med den i internationell jämförelse låga frekvensen hysterektomier per år och invånare tyder på en mycket hög relevans i jämförelse med flera andra länder när det gäller indikationerna för att operera bort livmodern.

Ordlista

 

Abdominell kirurgi

Operation via större buksnitt

ADL

Activities of daily life = att kunna sköta normala vardagliga aktiviteter

Analgetika

Smärtlindrande medicin

Antibiotikaprofylax

Förebyggande infektionsbehandling

Benign

Godartad

Hysterektomi

Borttagande av livmodern

Incision

Snitt i t ex huden vid operation

Konvalecens

Tiden för återhämtning och läkning efter operation

Laparoskopi

Titthålskirurgi i buken

Malign

Elakartad

Minimalinvasiv

Inom gynekologin avses att operation sker via laparoskopi eller vaginalt

PAD

Patologisk anatomisk diagnos: mikroskopisk undersökning av vävnadsprov för att fastställa diagnoser.

Postoperativ

Efter operation

SFOG

Svensk förening för obstetrik och gynekologi.