Hur mycket adnexoperationer görs av ST-läkare?

(Från årsrapport adnexkirurgi 2019)

Det finns en funktion i GynOp, införd efter önskemål från OGU (obstetriker och gynekologer under utbildning), som om den fylls i markerar att en ST-läkare varit huvudoperatör. GynOp borde alltså kunna svara på frågan i rubriken. För att utröna hur valida dessa data är har OGU genomfört en stickprovskontroll på åtta kliniker där man kontrollerat om ”ST‑variabeln” faktiskt fyllts i när det varit en ST-läkare som varit huvudoperatör.

Stickprovskontrollerna är väl representerade med stora och små kliniker, universitetsklinik och fin representation över landet. Spridningen i ifyllnadsgrad ligger mellan 22–91%. Tyvärr innebär det, om stickprovskontrollen är rättvisande, att den här funktionen i GynOp i dags­läget inte kan användas för rättvisande jämförelser mellan klinikerna.

Ansvaret att den fylls i ligger självklart på huvudoperatören och det borde ligga i alla ST‑läkares intresse att fylla i den varje gång de varit huvudoperatör.

Trots att data inte kan anses valida så visas figurer över hur det ser ut, om inte annat för att öka intresset av att faktiskt fylla i den här variabeln. Under 2019 har 414 operationer registrerats som utförd av ST-läkare vilket ger att mindre än 10% görs av ST-läkare (totalt har det utförts 5317 adnexoperationer).

Figur 1. Andel adnexoperationer utförda av ST-läkare, uppdelat på kliniknivå. Antalet operationer utförda av ST-läkare visas inom parentes.

Figur 2. Andel adnexoperationer utförda av ST-läkare uppdelat på regionnivå.

Figur 3. Andel adnexoperationer utförda av ST-läkare, riksnivå.