Här hittar du GynOp-registret rapporter som skrivits om ett mer specifikt ämne. Det är dels rapporter om olika medicinska frågor, dels rapporter om datakvalitet och validering.

Utveckling och validering av Gynop-registrets enkäter och formulär

Valideringsrapport GynOp 240205

En sammanställning av 30 års utvecklings- och valideringsarbete i Nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi (GynOp). Rapporten är ett ”levande” dokument som kommer att fyllas på fortlöpande när en utveckling eller validering görs. Detta är första versionen av rapporten, den publicerades 2024-02-05.

Övriga rapporter publicerade år 2024

Myomenukleation utförd år 2018-2022 (pdf)
En specialrapport som inriktar sig på operationer av myom utförda år 2018-2022.

Övriga rapporter publicerade år 2023

Kvalitetsrapport 2022
GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2022. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas resultat för operationer gjorda under 2021. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Årsrapporter

Årsrapporterna hittar du under menyvalet Rapporter – Årsrapporter

Övriga rapporter publicerade år 2022

Covid och gynekologiska operationer år 2020 och 2021
Detta är den andra specialrapporten om hur pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgiverksamheten under år 2020 och 2021.

Om patienternas upplevelse av vården – KUPP (Kvalitet ur patientens perspektiv)
KUPP är ett validerat mätinstrument för patient­rapporterad vårdupplevelse, där patienterna får svara på frågor om sin upplevelse av den vård de fått i samband med en gynekologisk operation eller en åtgärd av en bristning i samband med förlossning av grad 3-4. De operationer som ingår i rapporten är utförda år 2019-2021 och patienterna svarar på frågorna i samband med enkäten åtta veckor efter operation.

Kvalitetsrapport 2021
GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2021. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas resultat för operationer gjorda under 2020. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Övriga rapporter publicerade år 2021

Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi 
En specialrapport om hur Covid-pandemin har påverkat den benigna, gynekologiska kirurgiverksamheten under år 2020.

Kvalitetsrapport 2020
GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas resultat för operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Övriga rapporter publicerade år 2020

Urval ur specialarbete om komplikationer efter slyngoperationer utförda år 2017
En specialrapport om komplikationer vid slyngplastik på grund av urininkontinens. Resultaten presenterades på ICS i Göteborg år 2019. Texten finns även presenterad i årsrapporten för operationer utförda år 2019.

Övriga rapporter publicerade år 2014

Specialrapport adnexkirurgi- Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara? (2014-05-12)

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi– vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? (2014-07-07)

Corpuspolyper: Riskfaktorer för malignitet och selektionskriterier för hysteroskopi (2014-07-07)