Vad är bäst för mig – att behålla eller ta bort äggledarna?

Den frågan har vi inget bra svar på och det är för att ta rätt på vad som är bäst, och i vilka situationer, som HOPPSA-studien genomförs. På så sätt kommer vi att kunna erbjuda bättre information i framtiden.

Vad måste jag göra om jag deltar i HOPPSA studien?

Du får svara på några extra frågor inför din operation och vid den vanliga uppföljningen efter ett år. Du får också svara på några frågor efter tre och fem år. Och du måste förstås samtycka till att vara med. Det är allt.

På vilket sätt kommer resultaten från studien publiceras, kan jag som patient läsa dessa resultat?

Resultaten kommer att publiceras i internationella vetenskapliga tidskrifter och då även bli tillgängliga på GynOp´s hemsida .

Vilka är det som genomför studien?

Vi är gynekologer och forskare från Göteborgs universitet och Umeå universitet som i samarbete med Sveriges gynekologer genomför studien.

Lite siffror om HOPPSA

HOPPSA-studien har nu pågått i drygt 4 år. Den allra första patienten randomiserades och opererades i mitten av juni 2017 i Göteborg. Från slutet av augusti samma år kunde därefter alla övriga kliniker börja randomisera patienter till studien.

Fram till den 31 december 2021 har 1871 patienter randomiserats och opererats vid 45 olika kliniker. Utöver dessa har drygt 400 patienter, som har hysterektomerats, accepterat att svara på HOPPSA-enkäterna, även om de inte har randomiserats till studien.

Interimsanalys

Våren 2021 genomfördes en interimsanalys av HOPPSA, då en oberoende säkerhetskommitté (DSMB) granskade studien. DSMB för HOPPSA kom fram till att studien förlöper väl och att den bör fortsätta som planerat för att på ett säkert sätt besvara studiens frågeställning.

Vad är en interimsanalys?

Det är rutin att vid kliniska prövningar göra en eller flera analyser av studiens resultat medan den ännu pågår. Anledningen att göra denna typ av analys är att vid behov justera studiens upplägg för att förbättra kvaliteten, eller t.ex. avbryta studien om man upptäcker säkerhetsproblem. Interimsanalysen görs av en oberoende säkerhetsgrupp (DSMB – Data Safety Monitoring Board) som inte har någon inblandning eller något intresse i studien i övrigt. Studiens styrgrupp får inte tillgång till några resultat vid denna analys, utan får endast slutsatser och rekommendationer från DSMB om hur man ska fortsätta studien.

HOPPSA och SALSTER har fått ett stort anslag från Cancerfonden!

Cancerfondens forskningsnämnd har den 23 november 2021 beslutat att ge 2,4 miljoner kronor till studierna HOPPSA och SALSTER.
– Även om äggstockscancer är ovanligt skulle det vara av stort värde om vi kunde förhindra ett fåtal fall. Därför vill jag titta på om man kan minska den framtida risken för äggstockscancer genom att ta bort äggledarna vid en livmoderoperation eller sterilisering. Jag vill också undersöka om det finns andra risker med en sådan operation, säger Annika Strandell, ansvarig forskare.

HOPPSA Studieinformation (Öppnas i ny flik)

Vi vill ta reda på vad som är bättre – att ta bort äggledarna samtidigt som man opererar bort livmodern eller att lämna dem kvar. Därför genomför vi nu en studie där man lottas till att antingen ta bort äggledarna eller inte.
Syftet är att jämföra operationer där både livmoder och äggledare tas bort, med operationer där endast livmodern tas bort.

Del av patientinformationen.
Klicka på den blåa texten ovan för att läsa hela informationen.

Har du en fråga om HOPPSA?