GynOps mål är att förbättra vården

Den information som samlas i GynOp används för kvalitetssäkring, kvalitetsförbättring och forskning. Genom att på ett systematiskt sätt beskriva, mäta resultat av, rapportera, säkra och utveckla insatta åtgärder kan vårdens kvalitet säkras och göras mer jämlik.

Stora förändringar har skett inom kvinnosjukvården under de senaste åren. Några av dessa förändringarna är:

 • nya operationsmetoder
 • kortare vårdtider
 • ökad andel dagvårdskirurgi, att patienten går hem samma dag som operationen utförts
 • ökad andel minimalinvasiv kirurgi
 • omfattningen och betydelsen av att använda implantat (nät och slyngor) vid operation av framfall och inkontinens
 • tumörkirurgin utvecklas mot allt mer radikal kirurgi.

Ett angeläget område att studera och följa i dagsläget är sutur av bristning vid förlossning och bäckenbottenplastik efter förlossningsskada.

Kort beskrivning av registret

En utförligare beskrivning av GynOps organisation och uppbyggnad finns i ”styrdokumentet” som du hittar till höger om denna text.

GynOp består av sex självständiga och samarbetande delregister.

 • Huvudman: Region Västerbotten
 • Registercentrumtillhörighet: Registercentrum Norr (RCN)
 • Startår: 1997
 • Använda klassifikationer: KVÅ, ICD10, Clavien-Dindo

Registerverksamheten har granskats och godkänts av Datainspektionen och forskningsetisk kommitté/etikprövningsnämnd.

Innehåll

All större gynekologisk kirurgi ingår: hysterektomier och andra större operationer av livmodern, t ex borttagande av myom, operation av äggstockar och äggledare, hysteroskopier och endometrieablationer, framfalls- och inkontinenskirurgi samt sutur av bristning i samband med förlossning. Både slutenvårds- och dagvårdsoperationer ingår.

GynOp innehåller uppgifter som samlas både före, under och efter den kirurgiska behand­lingen. Inför operationen svarar patienten på en enkät som innehåller frågor om de gyneko­logiska besvär som ska åtgärdas men även grundläggande hälsouppgifter.

Läkaren registrerar undersökning inför operationen, uppgifter om själva ingreppet – vad och hur man opererat samt ev. komplikationer som uppstått under själva operationen. Uppgifter registreras även om det direkta förloppet innan patienten går hem efter ingreppet.

Patienten svarar på en enkät 8 veckor resp. 1 år efter operationen. Läkare eller annan vårdpersonal gör en bedömning av patientens enkätsvar.

Omfattning och volym

60 kliniker rapporterar via GynOp.

Den 31 december 2021 innehöll GynOp mer än 400 000 vårdtillfällen. Under år 2021 tillkom cirka 33 000 nya vårdtillfällen. Av dessa var:

 • cirka 5 300 framfallsoperationer
 • cirka 3 000 opera­tioner/injektionsbehandling av urininkontinens
 • cirka 5 000 operationer på äggstockar/äggledare på benign indikation
 • cirka 1 000 hysterektomier på benign indikation
 • dessutom cirka 2 500 operationer med kombinerad operation av livmoder och äggledare/äggstockar
 • cirka 7 400 hysteroskopier
 • cirka 7 100 perinealruptur grad 2-4

Styrdokument GynOp
(PDF, öppnas i ny flik)
Uppdaterad: 2022-03-01

Vem ansvarar för vad i Nationella Kvalitetsregister
(2021-08-26)
(öppnas i ny flik)

En PDF-fil som beskriver hur ansvarsfördelningen ser ut inom ett kvalitetsregister.