Välkommen till GynOp!

På denna sida kan du hitta information om det nationella kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi. Våra pre- och postoperativa enkäter används inom flera olika områden, inte enbart gynekologisk kirurgi. Du kan läsa mer om detta under fliken ”Patientinformation”.

Här kan du som användare logga in för att registrera i GynOp

Här hittar du manualen ”webbhjälpen” för GynOp

Här loggar du som patient in i patientenkäten

Smakprov från Årsrapport Adnex 2019 – ST-läkare som huvudoperatör

ST-läkare, hur mycket opererar de?

Det finns en funktion i GynOp, införd efter önskemål från OGU (Obsetriker och Gynekologer under utbildning), som om den fylls i markerar att en ST-läkare fungerat som huvudoperatör. GynOp borde alltså kunna svara på frågan i rubriken. För att utröna hur valida dessa data är har OGU genomfört en stickprovskontroll på åtta kliniker där man kontrollerat om ST-variabeln faktiskt fyllts i när det varit en ST-läkare som varit huvudoperatör. Stickprovskontrollerna är väl representerade med stora och små kliniker, universitetsklinik och fin representation över landet. Spridningen i ifyllnadsgrad ligger mellan 22-91%. Tyvärr innebär det, om stickprovskontrollen är rättvisande, att den här funktionen i GynOp i dagsläget inte kan användas för rättvisande jämförelser mellan klinikerna. Ansvaret att den fylls i ligger självklart på huvudoperatören och det borde ligga i alla ST-läkares intressen att fylla i den varje gång de varit huvudoperatör.
Trots att data inte kan anses valida så visas nedan figurer över hur det ser ut, om inte annat för att öka intresset av att faktiskt fylla i den här variabeln. Det har under 2019 utförts 414 registrerade operationer av ST-läkare vilket ger att mindre än 10% görs av ST-läkare (totalt har det utförts 5317 adnexoperationer).

Text: Mathias Pålsson, delregisteransvarig Adnex-registret.

Andel adnexoperationer utförda av ST-läkare uppdelat på regionnivå.

Andel adnexoperationer utförda av ST-läkare, riksnivå.