Möte för GynOp’s användare

Fredagen den 16 november samlades användare av GynOp i World Trade Centers lokaler i Stockholm. Deltagarna bestod av gynekologer, operations planerare, medicinska sekreterare, kanslipersonal från GynOp samt inbjudna talare. På programmet stod nyheter och information från GynOp’s kansli, diskussion och föreläsningar om komplikationer vid nätingrepp samt en presentation av data och resultat från ett pågående forskningsprojekt inom registret.

GynOp består av sju olika delregister och under fredagens möte låg fokus framförallt på två av dessa, inkontinens- samt prolapskirurgi. Dagen började med att Eva Uustal, överläkare i gynekologi och obstetrik, pratade om nätkirurgi ur ett historiskt perspektiv samt presenterade en kort omvärldsgranskning av nuläget. Vi får höra att komplikationshantering är viktigt och består av så mycket mer än bara kirurgi, det handlar om att samla kompetenser som tillsammans kan hjälpa patienten förbättra och lösa den uppkomna situationen. Eva påpekar också att det är viktigt att vi lär oss av historien och att vi lyssnar på och lär oss av patienterna.

Efter detta bjöds två kvinnor upp på scenen för att presentera sina upplevelser av nätkirurgi vid inkontinensbesvär. Båda hade efter allvarliga komplikationer blivit tvungna att avlägsna de inopererade näten och ville med sin presentation lyfta fram riskerna med denna typ av operation. De upplevde sig inte ha fått tillräcklig information om riskerna vid nätimplantation och inte heller om vad det innebär med en permanent lösning. Utan tillräcklig information går det inte att lämna ett informerat samtycke till operation, något som är ett krav vid kirurgi i Sverige idag. Vidare berättade kvinnorna att de, när de sedan sökte hjälp för komplikationerna som uppstått, blev misstrodda och att deras besvär negligerades av sjukvården. Att som patient söka hjälp för besvär som uppstått på grund av en operation och mötas av misstroende upplevde dessa kvinnor som traumatiskt och de menar att det är ett stort problem inom sjukvården. Detta tillsammans med upplevelsen av bristande information inför operationen skadar allvarligt förtroendet för sjukvården och innebär ytterligare psykiska påfrestningar, förutom de redan befintliga fysiska problemen, för de patienter som drabbas. En annan viktig sak som kvinnorna lyfte fram i sin presentation var att många studier på detta område har genomförts av läkare och kirurger som befinner sig i en jävssituation där finansiering av studierna kommer från tillverkarna av produkterna, något som kan färga och påverka hur resultaten av studier redovisas.

Denise & Mia, patientrepresentanter

Presentationen var väldigt uppskattad bland dagens deltagare och gav en gripande inblick i vilken påverkan och påfrestning komplikationer vid kirurgi innebär för drabbade patienter. Den hopplöshet och frustration de två kvinnorna gav uttryck för var gripande och deltagarna var efter presentationen eniga om att detta är något vi måste arbeta med och ta på allvar. En kort bensträckare följde och gav deltagarna möjlighet att samla ihop sig efter den emotionella och gripande presentationen.

Nästa punkt på dagen var Emil Nüssler Jr som skulle presentera resultat från sin forskning på prolapsregistret. Forskningen som Emil arbetar med utgår från ett patientperspektiv och baseras på enkäter tillsammans med statistik från registret. I nuläget finns fyra publikationer och det är resultaten från dessa som är i fokus under denna presentation. Bland annat lyfter Emil fram att patientnöjdheten efter operation är hög och trots att nätimplantat leder till fler komplikationer, framförallt smärta, så är patienterna i de flesta fall nöjda med resultatet av sin operation. Den forskning som Emil redovisar idag baseras på uppföljning till och med 1 år efter utförd operation. Huruvida patienterna är fortsatt nöjda med sin operation efter en längre tid framgick inte idag men planerna framöver är att börja titta på uppföljning 5år efter genomförd operation. Fokus kommer då ligga på bland annat patientnöjdhet och risken för re-operation.

Emil Nüssler Jr

Dagen avslutades med att deltagarna sinsemellan fick diskutera hur vi framöver bör hantera och registrera komplikationer relaterade till kirurgi. Ljudnivån steg markant i lokalen och frågorna som diskuterades var bland annat hur vi kan förbättra informationen till patienter och hur vi ska tänka kring användningen av nätimplantat och registrering av komplikationer? Det är svåra frågor som saknar enkla svar och tiden rann iväg snabbt. En kort presentation från kansliet av programmets verktyg ”Vårdhändelser att granska”, där komplikationer synliggörs och hanteras tillsammans med en sammanfattning och utvärdering av dagen satte sedan punkt för denna givande dag.

Skrivet av: Hanna Kriström
Kontakt: hanna.kristrom@vll.se