Vårdhändelse att granska

Algoritmen för att identifiera vårdhändelser infördes i GynOp 2013 och vid verksamhetsmötet hösten 2014 enades de närvarande om att vårdhändelser ska registreras i GynOp för åtgärdsuppföljning. Senast vid användarmötet i november 2018 fanns vårdhändelser med som en punkt för att ytterligare klargöra hur funktionen fungerar och ska användas.

Syftet med funktionen Vårdhändelser att granska är att minska antalet undvikbara och oönskade händelser och på så sätt förbättra och kvalitetssäkra vården. För att funktionen skall uppfylla sitt syfte krävs dock att dessa händelser faktiskt hanteras, något som många kliniker tyvärr inte gör. Enligt ett datauttag som gjordes i GynOp 2019-03-12 så är 54,8% av alla vårdhändelser under 2017 inte hanterade av klinikerna. För 2018 är siffran 63,4% icke hanterade vårdhändelser att granska. Slår man ut det på kliniknivå så finns det några stjärnor till kliniker som hanterat 100% (!) av sina vårdhändelser men dessa kliniker är tyvärr få. Majoriteten av alla kliniker har en högre procent icke hanterade vårdhändelser i förhållande till hanterade händelser.

Vårdhändelsen är hanterad på kliniken
Kliniken har gjort en genomgång Ej hanterad
Antal % Antal %
Indelning operationsår 2017 774 45,2% 940 54,8%
2018 571 36,6% 990 63,4%
Total 1345 41,1% 1930 58,9%

Arbetet med vårdhändelser har pågått under en lång tid och det finns i dagsläget tre publicerade återrapporter i ämnet. Bland annat en återrapport (Sandström, 2014) där patienternas enkätsvar analyserats och jämförts med läkarnas bedömning av vårdförloppet. Utifrån denna rapport kunde det konstateras att det bland två tredjedelar av patienterna uppstått ett avvikande postoperativt förlopp som inte överensstämde med läkarens bedömning av fallet. Dessa rapporter kan ni hitta här på hemsidan under rubriken ”För kliniker”-”Övriga rapporter” eller öppna pdf-dokumenten längre ner.

En förklaring till varför andelen icke hanterade vårdhändelser är så stor kan vara att klinikerna saknar rutiner för hantering av vårdhändelser, en annan förklaring kan vara okunskap kring vad funktionen Vårdhändelser att granska är till för och hur den fungerar. I webbhjälpen finns en utförlig guide som visar hur Vårdhändelser ska hanteras och vilka typer av händelser som faller in under denna kategori. En bra start är därför att gå in i Webbhjälpen och, under rubriken ”Översikter”, läsa om ”Vårdhändelser att granska”. Kliniken bör också skapa rutiner för hur dessa ärenden ska hanteras och av vem, vill ni ha tips och hjälp eller om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.

I början av oktober kommer vi göra ett nytt datauttag för att titta på hanteringen av vårdhändelser, den klinik som då gjort störst förbättringsarbete kommer få en belöning! Vill ni ha hjälp med att ta fram en plan? Hitta bra rutiner? Kontakta oss på kansliet så hjälper vi er mer än gärna med detta!

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi- vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt?
Sandström, Marielle. 2014

Hur identifiera vårdskador att utreda? Kan de hittas via Gynop-registret?
Al-Tameemi, Ban. 2016

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin – identifiering och kategorisering i GynOp
Kallenfeldt, Malin. 2017