Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att…

Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis

(Från årsrapport prolaps 2019)

Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det gör vi för att se om det finns en jämlik tillgång till vård vid prolaps i hela landet.

Antal framfallsoperationer/10 000 kvinnor (ålder 35–80 år), hämtat från Gynop-registret och SCB år 2019. Data är åldersjusterat för 5-årsintervaller av ålder.

Figuren ovan visar att det finns skillnader mellan länen. Beror skillnaden på att patienterna inte har tillgång till vård i samma utsträckning i hela landet?  Eller att det finns en skillnad i att patienter som har besvär av prolaps inte söker vård? Eller finns det andra orsaker?

Tyvärr kan registerdata inte ge något svar på det utan vi får nöja oss med att fundera på vad det kan bero på. Det vi kan konstatera är att figuren inte visar att en hög andel opererade skulle vara ett tydligt storstadsfenomen. Länen med landets tre största städer har inte högre andel opererade än övriga län.

Varje län får var för sig analysera om man bedömer att man möter patienternas behov av vård. Hur ser det ut i ditt län?