Till patienter och klinikanvändare av GynOp

På morgonen tisdag 17 november 2020 inträffade ett datatekniskt fel i GynOp. Det upptäcktes snabbt och GynOp togs ur drift under några timmar. Effekten är att alla uppgifter som registrerats i GynOp mellan midnatt och kl 10.30 denna dag har försvunnit och behöver registreras på nytt. Detta gäller både patienters enkätsvar och vårdpersonalens inknappade uppgifter. Loggfunktionen för motsvarade period har inte fungerat.

Inga uppgifter har kunnat kommas åt av obehöriga. Normal drift och funktion kunde snabbt återupptas och GynOp är sedan kl 13.25 samma dag fullt fungerande.

Vi beklagar allt merarbete som händelsen innebär för såväl patienter som klinikanvändare. Det har gått ut e-post till alla sjukhus med information hur situationen skall hanteras och patienterna kommer att få nya utskick med enkäter för den nya registreringen.

GynOp och Region Västerbotten har anmält denna personuppgiftsincident till Datainspektionen och vidtar fortlöpande alla tänkbara åtgärder för att minimera risken att något liknande skall inträffa igen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:
090- 785 04 64 eller gynopregistret@regionvasterbotten.se

Tack för er förståelse.

 

GynOps arbetsgrupp
/Maud Ankardal, registerhållare

Visste du att… HOPPSA

Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att…

Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis

(Från årsrapport prolaps 2019)

Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det gör vi för att se om det finns en jämlik tillgång till vård vid prolaps i hela landet.

Antal framfallsoperationer/10 000 kvinnor (ålder 35–80 år), hämtat från Gynop-registret och SCB år 2019. Data är åldersjusterat för 5-årsintervaller av ålder.

Figuren ovan visar att det finns skillnader mellan länen. Beror skillnaden på att patienterna inte har tillgång till vård i samma utsträckning i hela landet?  Eller att det finns en skillnad i att patienter som har besvär av prolaps inte söker vård? Eller finns det andra orsaker?

Tyvärr kan registerdata inte ge något svar på det utan vi får nöja oss med att fundera på vad det kan bero på. Det vi kan konstatera är att figuren inte visar att en hög andel opererade skulle vara ett tydligt storstadsfenomen. Länen med landets tre största städer har inte högre andel opererade än övriga län.

Varje län får var för sig analysera om man bedömer att man möter patienternas behov av vård. Hur ser det ut i ditt län?

Visste du att… om inkontinens

Visste du att… om hysterektomi

Nya 1-årsenkäten