Visste du att… produktionsdata under coronaepidemin

GynOps delregister Tumör

Till användare av GynOps delregister Tumör,

Vid GynOps arbetsgruppsmöte med den 21 januari 2020 togs ett beslut om att avveckla GynOps delregister tumör. Alla patienter med gynekologisk cancer ska registreras i Gyncancerregistret där även canceranmälan finns och onkologisk behandling registreras. Inga fler överföringar mellan GynOp och Gyncancerregistret kommer kunna genomföras.

GynOps delregister tumör har fungerat väl genom åren med en stor mängd insamlade data. Det har genom återrapporter och publikationer bidragit till kvalitetsförbättringar, minskad mängd återbesök och förbättrad uppföljning av patienter. I Gyncancerregistret kommer detta viktiga arbeta fortsätta. Gyncancerregistret används idag av alla behandlande kvinnokliniker och gynonkologiska kliniker, vilket innebär att även medicinsk- och strålbehandling samt komplikationer registreras där.

Att ha två register med registrering av samma patienter tillstyrks eller finansieras inte av Samverkansgruppen och Ledningsfunktionen på SKR/Socialstyrelsen. Att fortsätta driva, utveckla och underhålla GynOps delregister tumör kommer därför inte vara möjligt.

Definitivt slutdatum för registrering i GynOps delregister Tumör kommer att meddelas senare i vår.

GynOps arbetsgrupp