Viktig information till alla verksamheter som använder GynOp

Den senaste tiden är det många regeländringar och uppdateringar gällande medicinteknik som skett. På grund av detta har GynOp gjort en genomgång där vi tittat på alla funktioner vi idag tillhandahåller samt vägt för- och nackdelar med att vara klassificerade som medicinteknik (CE-märkning). Vi har också kontrollerat en del med er som arbetar ute i verksamheten, bland annat genom mejlet för några veckor sedan gällande ”Vårdhändelse att granska”.

Efter att ha sammanställt dessa utredningar har vi beslutat om att avregistrera GynOp som medicinteknik och enbart verka som ett rent kvalitetsregister. Det innebär inga stora förändringar för er ute i verksamheterna. Syftet med GynOp är fortsatt att vara ett kvalitetsregister. Detta uppfylls genom att GynOp kontinuerligt och systematiskt beskriver, rapporterar, utvecklar och säkrar kvaliteten inom den benigna gynekologiska kirurgin.

De förändringar som i dagsläget är aktuella är;

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” kommer tas bort, i stället kommer det finnas en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar.
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret kommer tas bort. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” kommer tas bort. Patienter kommer i stället hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, kommer att tas bort.

Informationen till patienter kommer redigeras utifrån dessa förändringar. Även webbhjälpen och information till användare kommer redigeras.

Registreringen i GynOp kommer fortgå som i dagsläget. Vårdgivaren registrerar information i systemet i samband med, eller efter avslutat vårdtillfälle. Vårdgivaren kan sedan, via datauttag eller andra typer av sammanställningar, följa upp och utvärdera klinikens egna resultat samt jämföra sig med andra vårdgivares eller rikets resultat. Patienten rapporterar sina upplevelser av vården via patientenkäter som skickas ut före och efter utförd vårdinsats. Denna information används sedan i form av sammanställningar för att kvalitetssäkra och följa upp den vård som ges.

Vid eventuella frågor, funderingar eller kommentarer ber vi att ni kontaktar GynOps kansli via: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Dessa ändringar gäller från och med den 26/5.