Visste du att…om GynOps nya statistiksida

Du har väl sett att det finns en ny statistiksida med en interaktiv rapport här på vår hemsida? Där kan du göra jämförelser mellan olika vårdgivare i hela landet eller inom en region för ett antal indikatorer. Du kan även se trender för de olika indikatorerna. Nedan finns ett par exempel på vad du kan hitta.

Den här gången har vi valt att titta på rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi. Under menyvalet ”demografi” kan du till exempel se vilka medianålder patienterna har som genomgått en viss typ av operation.

År 2015 utfördes det 6114 åtgärder med rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi. År 2021 var antalet 5304. Medianåldern för patienter som genomgått rekonstrukiv bäckenbottenkirurgi har minskat från 65 år till 61 år under de senaste 6 åren. Spridningen (det svarta lodräta strecket vid varje år) visar att det är fler yngre patienter som opereras, då första kvartilen ligger på 55 år för år 2015 och på 47 år för år 2021, medan den tredje kvartilen ligger på 72 år både år 2015 och år 2021. Vad kan skillnaden bero på och hur ser det ut på din klinik?

Uppgiften om kvartil kan du se på statistiksidan, på de figurer som visar trend för medianvärden, om du håller markören på den runda ringen där kurvan korsar årsmarkeringen. En kvartil betyder fjärdedel och beräknas genom att storlekssortera mätvärden från lägsta till högsta och dela in dem i fyra lika stora grupper.

Under menyvalet Operation finns bland annat uppgifter om operationstid. Medianvärdet för operationstid har ökat från 45 minuter år 2015 till 50 minuter år 2019 för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi, för att sedan ligga kvar på den nivån under år 2020 och 2021. Det finns en tydlig skillnad i spridningen, för år 2015 ligger första kvartilen (Q1) på 30 min och tredje kvartilen (Q3) ligger på 67 minuter. Motsvarande uppgifter för år 2021 är att första kvartilen fortfarande ligger på 30 min men att tredje kvartilen ligger på 76 minuter. Vad beror skillnaden på och hur ser det ut på din klinik eller i din region?

Det finns även ett menyval som heter täckningsgrader. Täckningsgraden, som visar hur många av de operationer av en viss typ som utförts som har registrerats i kvalitetsregistret, har legat konstant över målvärdet på 85% för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi under de senaste 6 åren. Under dessa år har den ökat från 90,5% till 93,7% vilket är bra. Ju fler operationer av en viss typ som registreras desto säkrare blir slutsatserna vid analyser av datamaterialet. Hur ser täckningsgraden ut för din klinik, är den högre eller lägre än målvärdet. Om den är lägre än målvärdet bör kliniken se över sina rutiner att få med alla patienter. Kontakta gärna GynOps kansli så hjälper vi till med att se över rutinerna.