Visste du att… om svarsfrekvenser för 1-årsenkäter

Den återkoppling klinikerna får från patienterna via svaren på uppföljningsenkäterna efter åtta veckor och ett år är en mycket viktig del i den kvalitetskontroll varje vårdgivare måste göra. Enkätsvaren tillsammans med andra uppgifter som registreras i kvalitetsregistret och andra system som används i vården används också för att göra vården ännu bättre.

På vår nya interaktiva statistiksida kan du se hur svarsfrekvenserna ser ut för GynOps olika patientenkäter. I den här och nästa ”visste du att…” har vi valt att titta på hur det ser ut när det gäller svarsfrekvenserna för uppföljningsenkäterna. Den här gången handlar det om ettårsenkäterna och nästa gång om åttaveckorsenkäterna.

De flesta patienterna som har opererats och registrerats i GynOp får en 1-årsenkät, så länge de inte har genomgått en ny gynekologisk operation inom 1 år från den föregående operationen. Vi har satt ett målvärde att 80 % av alla patienter som får en 1-årsenkät ska svara på den. Målvärdet visas med en röd linje i figurerna nedan.

Tack vare att vi har en så hög svarsfrekvens på uppföljningen efter 1 år får klinikerna återkoppling på den vård som ges och vet därmed om den är bra eller inte, beroende på vilka svar patienterna ger på de olika frågorna i enkäterna. De kliniker som får bra resultat i de olika frågorna vet att de har bra rutiner och de som får sämre resultat i de olika frågorna kan se över sina rutiner och kan då förhoppningsvis ge en bättre vård till framtida patienter – vilket är precis vad som är ett av målen med kvalitetsregister.

Om du vill titta på vår interaktiva statistiksida så hittar du den på https://statistik.incanet.se/gynop/

För adnexkirurgi, det vill säga operationer av äggstockar och äggledare så ligger svarsfrekvensen för 1-årsenkäten strax under målvärdet på 80 %. Vi tror att orsaken till att svarsfrekvensen är något lägre för adnexoperationer kan bero på att många av de patienter som opereras med adnexkirurgi inte har några symtom av orsaken till operationen innan operationen och inte heller ha några besvär efteråt och att de därför väljer att inte svara på enkäten efter ett år. Vi har också i andra analyser av svarsfrekvenser sett att patienter som är yngre än 40 år har en tendens till att inte svara på enkäterna i lika stor utsträckning som patienter som är äldre än 40 år. Medianåldern för patienter som opereras med adnexkirurgi är strax under 40 år.

Även för bristning i samband med förlossning ligger svarsfrekvensen något under målvärdet på 80 %.

För hysterektomi, det vill säga borttagande av livmodern,  har svarsfrekvensen legat stabilt över 83% de senaste sex åren. För hysterektomi är medianålder 47-48 år.

Även för inkontinenskirurgi, kirurgisk behandling av urinläckage, har svarsfrekvensen för 1-årsenkäten legat över målvärdet de senaste fem åren. Medianåldern för inkontinenskirurgi är 48-49 år.

För den intrauterina kirurgin är svarsfrekvensen något lägre än målvärdet på 80%. Även här tror vi att bortfallet av svar kan bero på att många patienter inte har något besvär av sin symtom eller sin operation efter 1 år och därför väljer att inte svara på enkäten.

För den rekonstruktiva bäckenbottenkirurgin, det vill säga operationer på grund av framfall eller långdragna besvär efter en tidigare sfinkterskada vid förlossning så har svarsfrekvensen legat över 85% förutom 2015 då den låg precis på målvärdet 80%. För den här kategorin av patienter är medianåldern drygt 60 år.

Hur ser svarsfrekvenserna ut på din klinik? Du kan hitta svaret i den interaktiva rapporten på statistiksidan.