För att underlätta kontakten mellan GynOps kansli och anslutna kliniker rekommenderar vi att varje klinik utser minst två kontaktpersoner, helst en sekreterare och en läkare. Anledningen till att vi rekommenderar att det är minst två kontaktpersoner är för att underlätta ifall någon av kontaktpersonerna är frånvarande. Som kontaktperson ansvarar man bland annat för att se till så alla användare på kliniken nås av information från och om GynOp.

De som är kontaktpersoner bör också ha lite djupare kunskaper i GynOp-programmet, för att kunna utbilda nya användare i GynOp. I informationsrutan längre ner kan du se hur vi på GynOps kansli föreslår att kontaktpersoner på kliniken delar upp ansvaret i GynOp. Det är en del saker som behöver skötas fortlöpande, utöver den dagliga registreringen, för att GynOp-arbetet ska flyta på så optimalt som möjligt. Vi upplever också att läkare har lättare för att motivera och påminna läkarkollegor om att registrera medan sekreterare enklare motiverar och påminner sina sekreterarkollegor.

På ett antal kliniker har man valt att sätta samman ett GynOp-team som tillsammans arbetar med uppföljning, registrering och bedömning i GynOp. Förslagsvis kan teamet bestå av ansvarig läkare, ansvarig sekreterare, någon barnmorska om kliniken deltar i Bristningsregistret, operationsplanerare och vårdutvecklare. Detta är något vi på kansliet uppmuntrar till och vi rekommenderar att fler kliniker överväger att göra detsamma. Det innebär en säkerhet för alla som registrerar i programmet, och möjliggör diskussion kring de olika funktionerna så väl som ett forum för frågor och stöttning av nya användare.

Ytterligare ett tips, framförallt till sekreterare, är att rotera ansvaret för GynOp så att alla regelbundet får logga in i och använda sig av programmet. Då minskar risken att bli stående ifall någon blir sjuk och alla får möjlighet att hålla sina kunskaper i programmet aktuella.

__________________________________________________________________________________

GynOp ansvarig sekreterare tillsammans med GynOp ansvarig läkare ansvarar för att:

Vidarebefordra information från kliniken till GynOp
Vidarebefordra information från GynOp till ALLA på kliniken
Lägga upp nya användare i GynOp
Rensa och hålla ordning bland Aktiva läkare
Kontrollera att alla opererade patienter är inkluderade i GynOp
Säkerställa att alla på kliniken som arbetar i GynOp har adekvat utbildning i programmet
Påminna, motivera och kontrollera att alla formulär och bedömningar i GynOp fylls i av ansvarig person.
Beställa, presentera, sammanställa och hantera data/datauttag/rapportgeneratorn (Gynop-kansliet hjälper gärna till med detta vid förfrågan).