Visste du att… om operationsmetod över tid vid slyngplastik på grund av urinläckage

I senaste årsrapporten för inkontinenskirurgi och injektionsbehandling på grund av urinläckage presenteras nedanstående figur.

Operationsmetoder över tid år 2010 till och med år 2020.

Om man tittar på trenden för de senaste 10 åren ser man att obturatormetoderna har tilltagit i popularitet fram till år 2016 då en vändpunkt skedde. Åren 2014–2016 utfördes lika många obturatoriska (1, 2, 3) som retropubiska (4, 5) ingrepp. Efter år 2017 började samtliga slyngplastiker minska i antal, troligen till följd av ”nätdiskussionen”, där särskilt obturatorslyngorna har hamnat i fokus. År 2020 har neddragningen av kirurgi på grund av Coronapandemin drabbat framför allt TVT:er men man kan ändå inte bortse från den minskade trenden för slyngplastiker som fanns redan de två åren innan pandemin. Minislyngorna har aldrig spelat en större roll och har nu i försvunnit helt.

Om du vill läsa hela årsrapporten så hittar du den och alla övriga årsrapporter här https://www.gynop.se/for-kliniker/arsrapporter/

*******************************************************************

  1. Obturatoriskt ingrepp: Inkontinensslynga förs genom foramen obturatum, en 2 x 4 cm stor öppning i sidan på lilla bäckenet.
  2. TOT: Transobturator Tape Operation. Från ett hudsnitt i lårets insida placeras det nätliknande bandet (slyngan) under mitturetra via en kanal genom en bäckenöppning (foramen obturatum) enligt ”utifrån-och-in” teknik.
  3. TVT-O: Transobturatorisk metod där bäckenbensöppningen penetreras från slidan (inifrån-och-ut-teknik). Bandet (slyngan) får samma placering som vid TOT.
  4. Retropubiskt: Bakom blygdbenet
  5. TVT: Tension-free Vaginal Tape. Ett nätliknande plastband (slynga) placeras med stadigt införningsinstrument i en slynga runt mitten av urinröret i en kanal som på båda sidor går bakom symfysen ut genom bukväggen (inifrån-och-ut-teknik)

Visste du att… om fortsatt Covid-påverkan på antalet utförda gynekologiska operationer under första halvåret 2021