Visste du att… fortsatt Covid-påverkan på antalet utförda gynekologiska operationer under första halvåret 2021

År 2020 var inte likt något tidigare år på grund av Covid-pandemin. Det märktes bland annat på att antalet utförda gynekologiska operationer sjönk drastiskt jämfört med åren innan. Du kan läsa mer om detta i specialrapporten ”Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi” som du hittar på vår hemsida https://www.gynop.se/for-kliniker/ovriga-rapporter/

Även i år ligger antalet utförda operationer lägre än år 2019, även om en viss ökning i antal kan noteras för år 2021 jämfört med år 2020. Vid en jämförelse med Socialstyrelsens statistik om slutenvårdade Covid-patienter så sker en ökning av antalet inneliggande Covid-patienter i början av april jämfört med de första tre månaderna under 2021. Det är antagligen orsaken till att antalet utförda operationer minskar då för nästan alla typer av benign gynekologisk kirurgi.

I juni månad minskar alltid antalet utförda operationer jämfört med övriga månader under det första halvåret, eftersom samtliga verksamheter går ner på ”lågfart” då halva personalstyrkan har sommarsemester.

Adnexkirurgin verkar framför allt ha varit påverkad de senaste tre månaderna, då antalet i mars 2021 var uppe på nästan samma nivå som år 2019. I april går antalet utförda adnexoperationer ner igen för att sedan långsamt öka igen.

En liknande tendens som för adnexkirurgi kan även ses för antalet hysterektomier. Kurvan var på väg uppåt de första tre månaderna men går sedan nedåt igen för april månad.

Intrauterin kirurgi (hysteroskopi) är den operationstyp som varit minst påverkad av pandemin. Huvudorsaken är att de flesta av de hysteroskopiska ingreppen kan genomföras på mottagningsoperation och därför inte varit lika berörda av neddragningarna av den kirurgiska verksamheten till följd av pandemin.

Redan före pandemin hade antalet utförda inkontinensoperationer börjat minska årsvis. Antalet utförda inkontinensoperationer och injektionsbehandlingar på grund av urininkontinens är högre de senaste månaderna år 2021 än motsvarande period år 2020.

Även den rekonstruktiva bäckenbottenkirurgin påverkades stort under föregående år och var nere på en låg nivå det andra kvartalet 2020. Även här kan vi se en uppåtgående kurva fram till mars månad som sedan vänder nedåt igen i april månad. Kurvan för det andra kvartalet i år ligger dock betydligt högre i antal jämfört förra året.

Det ska bli intressant att fortsätta följa dessa siffror under hösten och se om och hur Covid-pandemin påverkar vården under andra halvan av året.