Patientrapporterad vårdupplevelse

KUPP, som står för ”Kvalitet ur patientens perspektiv” är ett validerat mätinstrument för patient­rapporterad vårdupplevelse. Hela KUPP består av ett 70-tal frågor men i KUPP-gyn är antalet frågor begränsat till 23 av dessa. På http://www3.gynop.se/tillaggsfragor-studie-om-patientupplevd-vardkvalitet-kupp/ finns alla frågorna uppräknade. Patienterna svarar på dessa frågor i samband med uppföljningen åtta veckor efter operationen.

Alla de kliniker som deltar i GynOp-registret har under våren 2022 fått en klinikrapport för de patienter som opererats under åren 2019-2021, med klinikens egen sammanställning av de frågor som ingår i KUPP. Rapporten har skickats ut till var och en av klinikerna  via e-post till kontaktsekreterarna på aktuell klinik.

Vi har nu gjort en motsvarande sammanställning för hela landets gynekologiska operationer som finns registrerade i GynOp för åren 2019-2021 som nu finns tillgänglig att läsa för alla intresserade. Rapporten hittar du på sidan med övriga rapporter.

Varje fråga i KUPP ställs som ett påstående, till exempel ”jag fick bra information om hur operationen skulle gå till”. Patienten får sedan fylla i två olika skattningar, dels om ”så här var det för mig” och dels ”så här betydelsefullt var det för mig”. Dessa två svar ger sedan ett index som har använts i figurerna som visas nedan.

Bild som visar ett exempel på hur en fråga i KUPP-enkäten kan se ut

Dessa två svar ger sedan ett index i sju steg som har använts i figurerna som visas nedan. Figurerna visar resultatet för riket under tidsperioden 2019–2021. Figur 7, 8 och 9 visar vårdkvalitet enligt indelningen i de tre grupperade nivåerna som beskrivs nedan.

Nivåerna från sjuskaliga index är sedan uppdelade i tre grupper enligt följande struktur:

  • Åtgärdsindex 1-2 –> Bristande
  • Åtgärdsindex 3-5 –> Balans
  • Åtgärdsindex 6-7 –> Övergod

Alternativen ”övergod och balans” behöver inte åtgärdas, men där det är en större andel ”bristande” bör ett förbättringsarbete genomföras.

I analyserna har vi delat upp patientgruppen i tre grupper:

  • Patienter opererade för förlossningsbristning av grad 3 och 4
  • Dagkirurgi, det vill säga patienter som gått hem samma dag som operationen utfördes
  • Inneliggande patienter, det vill säga patienter som stannat kvar på sjukhuset minst en natt efter operationen.

Figur som visar upplevd vårdkvalitet för de patienter som gått hem samma dag som operationen utfördes efter en gynekologisk operation.

Figur som visar upplevd vårdkvalitet för de patienter som varit inneliggande minst en natt efter en gynekologisk operation.

Figur som visar upplevd vårdkvalitet för de patienter som åtgärdats för en bristning av grad 3-4 i samband med förlossning.

Majoriteten av de patienter som opereras är nöjda med kvaliteten på den vård som ges, men det finns förbättringsområden både lokalt och nationellt. Många patienter anser att det finns brister i den information som ges, så där är ett nationellt arbete för att ta fram en bättre patientinformation önskvärd.

Om du arbetar på en klinik som ingår i GynOp-registret och inte har fått tillgång till klinikrapporten så kan du kontakta GynOps kansli via e-post så kan vi mejla rapporten.