Visste du att…om svarsfrekvensen för åttaveckorsenkäterna

I förra ”Visste du att…” (som du kan läsa här) visade vi hur svarsfrekvensen för uppföljningsenkäterna efter ett år ser ut. Den här gången handlar det om svarsfrekvensen för åttaveckorsenkäterna.

Den återkoppling klinikerna får från patienterna via svaren på uppföljningsenkäterna är en mycket viktig del i den kvalitetskontroll varje vårdgivare måste göra. Enkätsvaren och andra uppgifter som registreras i kvalitetsregistret och andra system som används i vården är också ett viktigt underlag för att utveckla och göra vården ännu bättre. Därför är det mycket betydelsefullt att så många patienter som möjligt svarar på de enkäter som skickas ut.

En förutsättning för att en patient ska kunna svara på en enkät är att hon får sin enkät och att hon också får påminnelser om hon inte svarar inom en viss tid från första utskicket. I GynOp finns det inbyggda kontroller där programvara håller koll på om och när påminnelser behöver skickas ut. Och det ser ut som att denna utskicksrutin fungerar bra då kurvan för trenden för utskick under de senaste åren ligger på cirka 98% utskickade enkäter, åtminstone för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi.

Svarar patienterna på enkäten? Trenden för de senaste åren visar att omkring 95% av de patienter som genomgår rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi svarar på enkäten efter 8 veckor, vilket är en väldigt bra svarsfrekvens! Att värdet är något längre för 2021 beror på att det finns patienter som opererades sent under året som ännu inte har fått alla påminnelser (data senast uppdaterade i början av vecka 10).

De flesta klinikerna ligger över målvärdet både för utskickade (målvärde över 90%) och för besvarade (målvärde över 80%) åttaveckorsenkäter. De kliniker som ligger precis runt målvärdet eller längre bör se över sina rutiner för utskick och sin information till patienterna om att de kommer att få enkäter efter sin operation.

Enkät 8 veckor utskickad

Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi 2021, Åldersgrupp: Alla

Enkät 8 veckor ifylld

Rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi 2021, Åldersgrupp: Alla

Även för enkäterna efter åtta veckor går det att se skillnader i svarsfrekvensen beroende på patientens ålder, att äldre patienter har en högre svarsfrekvens än de yngre. Det går även att se skillnader i svarsfrekvens mellan de olika typerna av operationer som finns i GynOp-registret. Hur det ser ut för övriga typer av operationer kan du se i vår interaktiva rapport som du hittar på https://statistik.incanet.se/gynop/. Figurerna om enkätutskick och svarsfrekvenser finns under rubriken Datakvalitet.