Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att…

Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis

(Från årsrapport prolaps 2019)

Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det gör vi för att se om det finns en jämlik tillgång till vård vid prolaps i hela landet.

Antal framfallsoperationer/10 000 kvinnor (ålder 35–80 år), hämtat från Gynop-registret och SCB år 2019. Data är åldersjusterat för 5-årsintervaller av ålder.

Figuren ovan visar att det finns skillnader mellan länen. Beror skillnaden på att patienterna inte har tillgång till vård i samma utsträckning i hela landet?  Eller att det finns en skillnad i att patienter som har besvär av prolaps inte söker vård? Eller finns det andra orsaker?

Tyvärr kan registerdata inte ge något svar på det utan vi får nöja oss med att fundera på vad det kan bero på. Det vi kan konstatera är att figuren inte visar att en hög andel opererade skulle vara ett tydligt storstadsfenomen. Länen med landets tre största städer har inte högre andel opererade än övriga län.

Varje län får var för sig analysera om man bedömer att man möter patienternas behov av vård. Hur ser det ut i ditt län?

Visste du att… om inkontinens

Visste du att… om hysterektomi

Nya 1-årsenkäten

Visste du att… produktionsdata under coronaepidemin

GynOps delregister Tumör

Till användare av GynOps delregister Tumör,

Vid GynOps arbetsgruppsmöte med den 21 januari 2020 togs ett beslut om att avveckla GynOps delregister tumör. Alla patienter med gynekologisk cancer ska registreras i Gyncancerregistret där även canceranmälan finns och onkologisk behandling registreras. Inga fler överföringar mellan GynOp och Gyncancerregistret kommer kunna genomföras.

GynOps delregister tumör har fungerat väl genom åren med en stor mängd insamlade data. Det har genom återrapporter och publikationer bidragit till kvalitetsförbättringar, minskad mängd återbesök och förbättrad uppföljning av patienter. I Gyncancerregistret kommer detta viktiga arbeta fortsätta. Gyncancerregistret används idag av alla behandlande kvinnokliniker och gynonkologiska kliniker, vilket innebär att även medicinsk- och strålbehandling samt komplikationer registreras där.

Att ha två register med registrering av samma patienter tillstyrks eller finansieras inte av Samverkansgruppen och Ledningsfunktionen på SKR/Socialstyrelsen. Att fortsätta driva, utveckla och underhålla GynOps delregister tumör kommer därför inte vara möjligt.

Definitivt slutdatum för registrering i GynOps delregister Tumör kommer att meddelas senare i vår.

GynOps arbetsgrupp