GynOps delregister Tumör

Till användare av GynOps delregister Tumör,

Vid GynOps arbetsgruppsmöte med den 21 januari 2020 togs ett beslut om att avveckla GynOps delregister tumör. Alla patienter med gynekologisk cancer ska registreras i Gyncancerregistret där även canceranmälan finns och onkologisk behandling registreras. Inga fler överföringar mellan GynOp och Gyncancerregistret kommer kunna genomföras.

GynOps delregister tumör har fungerat väl genom åren med en stor mängd insamlade data. Det har genom återrapporter och publikationer bidragit till kvalitetsförbättringar, minskad mängd återbesök och förbättrad uppföljning av patienter. I Gyncancerregistret kommer detta viktiga arbeta fortsätta. Gyncancerregistret används idag av alla behandlande kvinnokliniker och gynonkologiska kliniker, vilket innebär att även medicinsk- och strålbehandling samt komplikationer registreras där.

Att ha två register med registrering av samma patienter tillstyrks eller finansieras inte av Samverkansgruppen och Ledningsfunktionen på SKR/Socialstyrelsen. Att fortsätta driva, utveckla och underhålla GynOps delregister tumör kommer därför inte vara möjligt.

Definitivt slutdatum för registrering i GynOps delregister Tumör kommer att meddelas senare i vår.

GynOps arbetsgrupp

Visste du att… om bristning vid förlossning

I april 2019 höll Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor på enheten för obstetrik och gynekologi i Umeå, en föreläsning med rubriken ”När det brister – kvinnors upplevelser av att leva med en svår förlossningsbristning. Det material hon använt i sin forskning är de fritextsvar om sina besvär som patienterna skrivit i 8-veckors- och 1-årsenkäterna i Bristningsregistret i GynOp. Hennes föreläsning finns på Youtube.

Se Maria Lindqvist föreläsning här – länk till Youtube – öppnas i nytt fönster

 

Kontaktpersoner på kliniken

Visste du att… om GynOps kansli

Vill du ha information från GynOp’s kansli?

En stor del av våra användare nås aldrig av information från GynOp’s kansli. Utifrån svaren i  användarundersökningen, som genomfördes i slutet av 2018, förefaller det styrkt att stora brister i information ut till användarna finns. Detta är något GynOp behöver arbeta med. Många av de som besvarat enkäten menar att de aldrig nås av information kring driftsättningar, användarmöten och dylikt. Detta trots att all information oftast både mejlas ut samt läggs upp på hemsidan. En slutsats utifrån detta skulle kunna vara att kontaktpersonerna ute på klinikerna är dåliga på att vidarebefordra den information kansliet mejlar ut. 

Trots den bristfälliga informationen så önskar de allra flesta få information via mejl och hemsidan, finns det något enkelt sätt att samla in alla användares e-postadresser?

Hur tycker du att kansliet ska arbeta för att säkerställa att informationen når ut till alla användare? 

Visste du att… om prolaps

I Sverige genomfördes 5997 prolapsoperationer under 2018.

2580 (49%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”mycket förbättrat” 8 veckor efter operationen.

2103 (40%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”förbättrat” 8 veckor efter operationen.

Hur ser det ut på din klinik?

http://www.gynop.se/wp-content/uploads/2019/03/prolaps.png