Visste du att… om operationsmetod över tid vid slyngplastik på grund av urinläckage

I senaste årsrapporten för inkontinenskirurgi och injektionsbehandling på grund av urinläckage presenteras nedanstående figur.

Operationsmetoder över tid år 2010 till och med år 2020.

Om man tittar på trenden för de senaste 10 åren ser man att obturatormetoderna har tilltagit i popularitet fram till år 2016 då en vändpunkt skedde. Åren 2014–2016 utfördes lika många obturatoriska (1, 2, 3) som retropubiska (4, 5) ingrepp. Efter år 2017 började samtliga slyngplastiker minska i antal, troligen till följd av ”nätdiskussionen”, där särskilt obturatorslyngorna har hamnat i fokus. År 2020 har neddragningen av kirurgi på grund av Coronapandemin drabbat framför allt TVT:er men man kan ändå inte bortse från den minskade trenden för slyngplastiker som fanns redan de två åren innan pandemin. Minislyngorna har aldrig spelat en större roll och har nu i försvunnit helt.

Om du vill läsa hela årsrapporten så hittar du den och alla övriga årsrapporter här https://www.gynop.se/for-kliniker/arsrapporter/

*******************************************************************

  1. Obturatoriskt ingrepp: Inkontinensslynga förs genom foramen obturatum, en 2 x 4 cm stor öppning i sidan på lilla bäckenet.
  2. TOT: Transobturator Tape Operation. Från ett hudsnitt i lårets insida placeras det nätliknande bandet (slyngan) under mitturetra via en kanal genom en bäckenöppning (foramen obturatum) enligt ”utifrån-och-in” teknik.
  3. TVT-O: Transobturatorisk metod där bäckenbensöppningen penetreras från slidan (inifrån-och-ut-teknik). Bandet (slyngan) får samma placering som vid TOT.
  4. Retropubiskt: Bakom blygdbenet
  5. TVT: Tension-free Vaginal Tape. Ett nätliknande plastband (slynga) placeras med stadigt införningsinstrument i en slynga runt mitten av urinröret i en kanal som på båda sidor går bakom symfysen ut genom bukväggen (inifrån-och-ut-teknik)

Visste du att… om fortsatt Covid-påverkan på antalet utförda gynekologiska operationer under första halvåret 2021

Viktig information till alla verksamheter som använder GynOp

Den senaste tiden är det många regeländringar och uppdateringar gällande medicinteknik som skett. På grund av detta har GynOp gjort en genomgång där vi tittat på alla funktioner vi idag tillhandahåller samt vägt för- och nackdelar med att vara klassificerade som medicinteknik (CE-märkning). Vi har också kontrollerat en del med er som arbetar ute i verksamheten, bland annat genom mejlet för några veckor sedan gällande ”Vårdhändelse att granska”.

Efter att ha sammanställt dessa utredningar har vi beslutat om att avregistrera GynOp som medicinteknik och enbart verka som ett rent kvalitetsregister. Det innebär inga stora förändringar för er ute i verksamheterna. Syftet med GynOp är fortsatt att vara ett kvalitetsregister. Detta uppfylls genom att GynOp kontinuerligt och systematiskt beskriver, rapporterar, utvecklar och säkrar kvaliteten inom den benigna gynekologiska kirurgin.

De förändringar som i dagsläget är aktuella är;

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” kommer tas bort, i stället kommer det finnas en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar.
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret kommer tas bort. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” kommer tas bort. Patienter kommer i stället hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, kommer att tas bort.

Informationen till patienter kommer redigeras utifrån dessa förändringar. Även webbhjälpen och information till användare kommer redigeras.

Registreringen i GynOp kommer fortgå som i dagsläget. Vårdgivaren registrerar information i systemet i samband med, eller efter avslutat vårdtillfälle. Vårdgivaren kan sedan, via datauttag eller andra typer av sammanställningar, följa upp och utvärdera klinikens egna resultat samt jämföra sig med andra vårdgivares eller rikets resultat. Patienten rapporterar sina upplevelser av vården via patientenkäter som skickas ut före och efter utförd vårdinsats. Denna information används sedan i form av sammanställningar för att kvalitetssäkra och följa upp den vård som ges.

Vid eventuella frågor, funderingar eller kommentarer ber vi att ni kontaktar GynOps kansli via: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Dessa ändringar gäller från och med den 26/5.

Program för sekreterarmöte 28 maj 2021

Visste du att; Specialrapport om Covid

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin under 2020. I en artikel har GynOps registerhållare intervjuats med anledning av specialrapporten. Artikelserien fortsätter med att belysa hur Universitetssjukhuset i Linköping löst en del av problematiken med inställd icke-akut gynekologisk kirurgi. Eva Uustal, delregisteransvarig för bristningsregistret i GynOp och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om det mobila teamet som initierades. Även kvinnokliniken i Östersund lyfts i artikelserien, där en satsning på dagkirurgi lett till att kliniken kunnat operera även under pandemin.
HÄR hittar du Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi
HÄR hittar du Dagens Medicins hemsida och artiklarna om gynekologisk kirurgi